בס"ד

ביחד ננצח

מדריך: אלו דרגות חשמלאים קיימות?

החוק במדינת ישראל קובע שכל עבודות החשמל, ללא יוצא מן הכלל, חייבות להיות מבוצעות אך ורק על ידי חשמלאים מוסמכים, שבידיהם רישיון חשמל תקף התואם את ביצוע העבודה.

כל אדם המכריז על עצמו כבעל מקצוע בתחום החשמל ומבצע עבודות חשמל חייב להיות בעל רישיון חשמלאי המסמיך אותו לעסוק בתחום.

ישנן דרגות שונות של אישורים היתרים ורישיונות, לתחומי החשמלאות השונים, ועל כל חשמלאי לקבל את הרישיון המתאים על מנת שיהיה רשאי לבצע את סוג עבודות החשמל אותן הוא מתבקש לבצע.

קיימים סוגים שונים של רישיונות לביצוע עבודות חשמל, המתאימים לסוגים השונים של עבודות החשמל. על כל רישיון חשמל מצוין במפורש מהן סמכויות החשמלאי הנושא את הרישיון.

אם כן, ביצוע עבודות חשמל שאינן תואמות את דרישות הרישיונות השונים, אינן חוקיות ומסכנות חיים.

ועל כל חשמלאי להציג בפני המעסיק את הרישיון המתאים לכך, ממשרד העבודה והרווחה.

לפניכם חלק מסוגי הרישיונות לדרגות חשמלאים ומי זכאי להם

חשמלאי עוזר

דרגת הרישיון הנמוכה ביותר לביצוע עבודות חשמל במתח של עד 1000 וולט.

הזכאים לה (מפורט למטה) חייבים לעבור התמחות מעשית תחת פיקוח של חשמלאי מוסמך.

חלק מדרישות הזכאות:-

 1. מי שבידיו תעודת גמר ממשרד החינוך המעידה על כך שסיים את לימודיו בבית ספר תיכון מקצועי במגמת החשמל.
 2. מי שקבל תעודה המעידה על כך שעבר בהצלחה את הבחינות בתום קורס להכשרה מקצועית בתחום החשמל מטעם האגף להכשרה ולפיתוח כח-אדם במשרד העבודה והרווחה
 3. מי שקיבל תעודה מקצועית בתחום החשמל על פי חוק החניכות התשי"ג 1953
 4. מי שבידו תעודה המעידה על כך שסיים בית ספר תעשייתי במגמה לחשמל שאישר האגף להכשרה ולפיתוח כח-אדם במשרד העבודה והרווחה, ועמד בהצלחה בבחינות מטעם יחידת הבחינות
 5. מי מלאו לו 18 שנים, הוכיח שמשך שלוש שנים עבד במקצוע החשמל תחת השגחתו של חשמלאי מוסמך ועבר בהצלחה את הבחינות לחשמלאי מוסמך.

חשמלאי מעשי

רשאי לעסוק בכל תחומי עבודות חשמלאי עוזר. בעל רישיון לערוך תכניות למתקני חשמל בעלי מתח נמוך ולבצע עבודות חשמל בחיבור חד-פאזי ובמתח של עד 40 אמפר. במתקנים בעלי מתח גבוה, יכול לעסוק בעבודות חשמל אך ורק תחת פיקוחו של בעלי רישיון גבוה יותר.

חלק מדרישות הזכאות:-

 1. מי שבידו תעודה המעידה על כך שעמד בהצלחה בבחינות הגמר הממשלתיות לאחר שסיים לימודיו בבית-ספר לטכנאים, במגמת החשמל.
 2. מי שעבד לפחות שנה אחת כחשמלאי עוזר ובידו תעודת גמר מאת משרד החינוך והתרבות המעידה על כך שסיים בהצלחה י”ב כיתות בבית-ספר מקצועי במגמה לחשמל
 3. מי שעמד בהצלחה בבחינות שמטעם יחידת הבחינות, מחזיק בתעודה שסיים קורס חשמלאי מוסמך של האגף להכשרה ולפיתוח כח-אדם במשרד העבודה והרווחה ומוכיח שעבד במשך שנה כחשמלאי עוזר
 4. מי שהוכיח שעבד שלוש שנים ומעלה כחשמלאי עוזר ומחזיק בתעודת מקצוע בחשמל שניתנה לו לפי חוק החניכות, התשי”ג 1953 ו/או עמד בהצלחה בבחינות לקבלת רישיון חשמלאי מעשי מטעם יחידת הבחינות.

חשמלאי מוסמך

חשמלאי מוסמך רשאי לבצע את כל עבודות החשמל שמבצע חשמלאי מעשי.

רשאי לבצע עבודות חשמל בחיבור תלת פאזי במתח של עד 80 אמפר, ובעל סמכות לבצע ולתכנן מתקני חשמל במתח נמוך עד 80 אמפר.

חלק מדרישות הזכאות:-

 1. תעודה המעידה על כך שסיים את לימודיו בבית ספר להנדסאים, במגמת חשמל, ועמד בהצלחה בבחינות הגמר הממשלתיות
 2. רשום כחוק כטכנאי-חשמל בפנקס הטכנאים והוכיח שעבד כחשמלאי מעשי בעל רישיון לפחות שנה אחת שנה אחת
 3. הוכיח כי עבד שנתיים לפחות כחשמלאי מעשי והוא בעל תעודת גמר מאת משרד החינוך והתרבות המעידה על כך שסיים י”ב כיתות בבית ספר מקצועי במגמה לחשמל, או בעל תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאי מוסמך בפיקוח האגף, או בידו תעודה המעידה על כך שסיים י”ב כתות בבית ספר תעשייתי, במגמה לחשמל שאישר האגף, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות
 4. הוכיח כי עבד תחת השגחת חשמלאי חונך במשך חמש שנים ושנה אחת כחשמלאי-מעשי, או עבד במשך שנתיים בעבודות חשמל כחשמלאי-מעשי ועמד בהצלחה בבחינות לקבלת רישיון חשמלאי-מוסמך שערכה יחידת הבחינות או עבד במשך שבע שנים לפחות בהשגחת חשמלאי-חונך בעבודות חשמל ועמד בהצלחה בבחינות לקבלת רישיון חשמלאי-מוסמך מטעם יחידת הבחינות.

חשמלאי-ראשי

רשאי לעסוק בביצוע העבודות שבעל רישיון חשמלאי-מוסמך רשאי לבצען, עבודות חשמל עד 250 אמפר ולערוך תכניות ולבצע עבודות חשמל ביתיות ומשרדיות.

חלק מדרישות הזכאות:-

 1. הוא מהנדס חשמל, הרשום במדור חשמל בפנקס המהנדסים
 2. הנדסאי חשמל, הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים שעבד לפחות שנה אחת כחשמלאי-מוסמך
 3. טכנאי חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים, עבד לפחות שנה אחת כחשמלאי מוסמך ושנתיים בעבודות חשמל ברישיונות הנמוכים יותר.
 4. עמד בהצלחה בבחינות מטעם יחידת הבחינות ועבד במשך שנתיים לפחות כחשמלאי-מוסמך, ומחזיק בתעודה על סיום קורס חשמלאים ראשיים של האגף, או בפיקוחו של האגף.

חשמלאי טכנאי

רשאי לבצע את כל העבודות המותרות על פי חוק לחשמלאי ראשי.

רשאי לבצע עבודה עד 400 אמפר במתקני חשמל כאשר עוצמת הזרם במיתקן עד 3×400 אמפר כולל עריכת תכניות.

כאשר עוצמת הזרם במיתקן עולה על 3X400 אמפר למעט עריכת תכניות, והעבודות תבוצענה על פי תכנית שאישר בעל רישיון תואם
לעסוק בביצוע עבודות חשמל במתקן חשמלי בעל מתח גבוה, למעט עריכת תכניות, אך ורק אם הוא בעל תעודת סיום קורס בנושאי בטיחות מתקני חשמל.

חלק מדרישות הזכאות:-

 1. טכנאי חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים.
 2. עבד במשך שנתיים כחשמלאי-ראשי

חשמלאי הנדסאי

רשאי לבצע עבודות המותרות על פי חוק לחשמלאי טכנאי

רשאי לעבוד ולתכנן מתקנים עד 630 אמפר, כולל עריכת תכניות.

לבצע עבודות חשמל כאשר המיתקן בעל עוצמת זרם אמפר מעל 3X630, לרבות עריכת תכניות ובמתקן שמעל בתנאי שעריכת התוכנית נעשתה על ידי בעל רישיון חשמלאי/מהנדס

חלק מדרישות הזכאות:-

 1. הנדסאי חשמל שסיים עבודת גמר הנדסאית בלימודיו ורשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים.
 2. עבד שנתיים לפחות כחשמלאי-ראשי.

חשמלאי מהנדס

רשאי לערוך כל תכנית חשמל ולבצע כל עבודת חשמל.

חלק מדרישות הזכאות:-

 1. נדרשות לו שנתיים עבודה בהנדסת חשמל זרם חזק / מע' הספק
 2. מהנדס חשמל בזרם חזק הרשום במדור חשמל, בפנקס המהנדסים

חשמלאי-בודק – סוג 1 ,2 ,3

בדיקות חשמל כולל בדיקות הארקה ובין כל סוג נדרשות לפחות 5 שנות וותק במקצוע.

חשמלאי מסויג

לפי תחום עיסוקו או העבודות אותן הוא נדרש לעשות.

חלק מדרישות הזכאות:-

הרישיון יינתן למבקש, לביצוע עבודות חשמל מסוג שצוין ברישיון במסגרת מקום העבודה בלבד, ויהיה תקף לעבודות אלה בלבד

חשמלאי שירות

לפי תחום התמחותו. תוך שילוב בין עבודות חשמל לעבודות אלקטרוניקה במכשירים הביתיים ומכשור בקרה אלקטרוני.

חלק מדרישות הזכאות:-

לאדם המבצע שבידו תעודת גמר קורס של האגף או שנערך בפיקוחו, באחד מתחומי ההתמחות שיפורטו ברישיונו, בהתאם לתנאים ולנהלים לגבי כל אחד מהם.

לדוגמא:-

מכשור ובקרה מכשור אלקטרוני, מערכות רדיו ואודיו מכשירים ביתיים כמו מקררים שואבי אבק מדיחי כלים, מערכות גנרטורים ומעליות.

בכל מקרה בעל רישיון חשמלאי-שירות רשאי לבצע עבודות אך ורק בתחום ההתמחות שברישיונו.

איך עולים בדרגות הרישיונות השונים?

על מנת לעלות בדרגות הרישיון השונות ולבצע עבודות חשמל מקיפות יותר, יש לצבור שנות השכלה וותק על מנת לקבל את ההסמכה הדרושה.

על כל מקומות הלימוד לעמוד בדרישות תקנות החשמל של משרד העבודה והרווחה.

את התעודות והמסמכים המעידים על ההשכלה ושנות הניסיון יש להעביר אל משרד העבודה ולאחר בחינת המסמכים יינתן הרישיון המתאים למבקש.

מקווים אנו שהסברנו היטב את השוני הקיים בין דרגות חשמלאים. ולצד המידע הכללי שלהלן, תוכלו למצוא באתרנו עוד מגוון רחב של מידע בתחומי החשמל ובגובה העיניים.

המידע עשוי להועיל לאדם נוסף? שתפו אותו :)

דילוג לתוכן